AIKIDOKIDS VÀ CÁC CẤP KYU ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

AIKIDOKIDS VÀ CÁC CẤP KYU

Hướng tới kỳ thi lên đai đợt 1 năm 2023 tại Đào Đường Aikido.VN. Cùng nhìn lại yêu cầu và điều kiện để các Aikidokids có thể thi lên đai nhé:

()*=số thời gian tập luyện trước khi tham gia kỳ thi

Kyu 7 (3-5 tháng)*

Lễ thức trong Aikido (bài viết)
Các kỹ thuật ngã Ukemi Waza 
Cách di chuyển: Shikko, Tenkan, Ayumiachi, Tainohenko
Kỹ thuật Katate Dori Ikkyo, Shiho Nage, Irimi Nage

Kyu 6 (6 tháng)*

Tiểu sử Tổ Sư (bài viết)
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Nikyo, Kote Gaeshi
Shomen + Yokomen Uchi Ikkyo, Shiho Nage, Nikyo, Kote Gaeshi

Kyu 5 (6 tháng)*

Võ đạo là gì? (bài viết)
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Sankyo, Kokyu Nage 1-2, Koshi Nage 1-2
Shomen + Yokomen Uchi Irimi Nage, Sankyo, Kokyu Nage 1-2, Koshi Nage 1-2
Ryote Dori + Morote Dori từ Shiho Nage đến SankyoKokyu Nage 1-2, Koshi Nage 1-2
Futari Shomen Uchi (1 tay) tối thiểu 2 đòn (10 lần) trong thời gian 30 giây

Kyu 4 (6 tháng)*

Cảm tưởng về bộ môn (bài viết)
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Yonkyu I-II, Kokyu Nage 3-4, Koshi Nage 3-4, Kaiten Nage
Shomen + Yokomen Uchi Yonkyu I-II, Kokyu Nage 3-4, Koshi Nage 3-4, Kaiten Nage
Ryote Dori + Morote Dori Yonkyu I-II, Kokyu Nage 3-4, Koshi Nage 3-4, Kaiten Nage
Ushiro Ryote Dori từ Shiho Nage đến Kaiten Nage,  Kokyu Nage 1-4, Koshi Nage 1-4
Futari Shomen Uchi (1 tay) tối thiểu 3 đòn (15 lần) trong thời gian 40 giây
Jo các kỹ thuật cơ bản + Kata Suburi 16

Kyu 3 (6-10 tháng)*

Aikido trên thế giới (bài viết)
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Gokyu, Kokyu Nage 5-6-7, Koshi Nage 5-6-7, Tenbin Nage
Shomen + Yokomen Uchi Gokyu, Kokyu Nage 5-6-7, Koshi Nage 5-6-7, Tenbin Nage
Ryote Dori + Morote Dori Gokyu, Kokyu Nage 5-6-7, Koshi Nage 5-6-7, Tenbin Nage, Juji Nage
Ushiro Ryote Dori Gokyu, Kokyu Nage 5-6-7, Koshi Nage 5-6-7, Tenbin Nage, Juji Nage
Chudan + Jodan Tsuki từ Shiho Nage đến Tenbin Nage
Tampo Dori (Shomen) từ Shiho Nage đến Tenbin Nage, Kokyu Nage 1-6, Koshi Nage 1-6
Futari Shomen Uchi (2 tay) tối thiểu 3 đòn (20 lần) trong 45 giây
Jo Uchi 1-4, Gaeshi 1-4, Kata Suburi 32

Kyu 2 (6-10 tháng)*

Akido tại Việt Nam (bài viết)i
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Kokyu Nage 8-9-10, Koshi Nage 8-9-10, Aiki Otoshi, Sumi Otoshi
Shomen + Yokomen Uchi Kokyu Nage 8-9-10, Koshi Nage 8-9-10, Aiki Otoshi, Sumi Otoshi
Ryote Dori + Morote Dori Kokyu Nage 8-9-10, Koshi Nage 8-9-10, Aiki Otoshi, Sumi Otoshi
Ushiro Ryote Dori Kokyu Nage 8-9-10, Koshi Nage 8-9-10, Aiki Otoshi, Sumi Otoshi
Chudan + Jodan Tsuki Kokyu Nage 1-10, Koshi Nage 1-10, Aiki Otoshi, Sumi Otoshi
Tanto Dori (Shomen) từ Shiho Nage đến Tenbin Nage, Kokyu Nage 1-10, Koshi Nage 1-10
Futari Yokomen Uchi (2 tay) tối thiểu 3 đòn (20 lần) trong 45 giây
Kumi Jo 9 thế, Jo Awase

Kyu 1 (6-10 tháng)*

Vũ trụ nhất gia (bài viết)
Tất cả các kỹ thuật trước đây, CỘNG VỚI:
Katate Dori Suwari Waza từ Shiho Nage đến Tenbin Nage
Mune Dori từ Shiho Nage đến Tenbin Nage, Kokyu Nage 1-10, Koshi Nage 1-10
Mae + Ushiro Kata Dori Katame Waza, Nage Waza
Sode Dori từ Shiho Nage đến Tenbin Nage, Kokyu Nage 1-10, Koshi Nage 1-10
Tanto Dori (Shomen, Yokomen, Tsuki) từ Shiho Nage đến Tenbin Nage, Kokyu Nage 1-10, Koshi Nage 1-10
Futari Tsuki (2 tay) tối thiểu 3 đòn (20 lần) trong 45 giây
Kata Jo 13 thế, Jo Dori


Chúc các bạn Aikidokids có kỳ thi thành công😘

0 nhận xét:

Đăng nhận xét