LỊCH CHÍNH THỨC KỲ THI LÊN ĐAI THÁNG 10 NĂM 2020 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi