Ngoại khóa THOÁT HIỂM HỎA HOẠN cho học viên và phụ huynh 11/2016 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi