Hình ảnh buổi ngoại khóa VUI HÈ AIKIDOKIDS 2016 của lớp Aikidokids- CLB Aikido Tenshinkai Hà Nội ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi