Kỳ thi lên đai Aikidokids tháng 9/2016 lớp A1- A5 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi